Skip to main content Contact

Procedura internă privind protecția avertizorilor în interes public

Scop general: Prezenta procedură este elaborată în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor Legii 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

Procedura are drept scop, pe de-o parte, protejarea persoanelor din cadrul REINERT Kunststofftechnik SRL care semnalează, cu bună-credință, fapte ce presupun încălcări ale legii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022, și pe de altă parte, crearea şi menţinerea unui mediu de muncă în care angajaţii REINERT Kunststofftechnik SRL să fie în măsură să avertizeze cu privire la eventuale practici abuzive sau de proastă administrare/încălcări ale legii cu certitudinea că avertizările vor fi tratate cu seriozitate.

Scop specific: Prezenta procedură descrie acțiunile derulate și fluxul documentelor începând cu primirea și înregistrarea unei avertizări în interes public, până la soluționarea acesteia. Această procedură încurajează angajații și partenerii REINERT Kunststofftechnik SRL să raporteze informații cu privire la orice încălcări efective sau potențiale ale legii, definite conform prezentei proceduri.

1. Domeniu de aplicare a procedurii

Prezenta procedură se aplică tuturor angajaților și colaboratorilor REINERT Kunststofftechnik SRL, indiferent de încadrarea acestora, tuturor activităților și în toate departamentele.

2. Termeni şi definiţii

În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

3. Documente de referinţă:

a). Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

b). Prevederile art. 325 și art. 26 alin 2 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

 

4. Descrierea procesului

4.1 Persoane care pot fi avertizori

Avertizori sunt persoanele care efectuează raportări şi care au obţinut informaţiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional. În categoria acestor persoane intră, cel puţin, următoarele:

4.2 Sfera raportărilor

Raportările trebuie să vizeze una dintre următoarele încălcări ale legii, respectiv fapte care constau într-o acţiune sau inacţiune care constituie nerespectări ale dispoziţiilor legale prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 361/2022, care privesc domenii cum ar fi:

Raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează şi se soluţionează în măsura în care conţine indicii referitoare la încălcări ale legii.

‍4.3. Canalele interne de raportare în cadrul REINERT Kunststofftechnik SRL

 

4.4 Canale externe de raportare – Agenția Națională de Integritate, precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență.

 

4.5 Divulgare publică – presă, organizații profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc.

 

Canalele de comunicare descrise mai sus pot fi utilizate și pentru comunicările transmise anonim, sens în care se va face aplicarea art. 6 alin. 2 din Legea 361/2022: ”raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.”

 

4.6. Persoana desemnată prin decizie internă de către conducerea REINERT Kunststofftechnik SRL, în conformitate cu prevederile art. 10 pct. 1 lit. c din Legea 361/2022, este Martin Ioana Ancuța.

Aceasta va avea în atribuții informarea angajaților REINERT Kunststofftechnik SRL cu privire la reglementările și implementarea prevederilor Legii 361/2022 atât față de angajații și colaboratorii REINERT Kunststofftechnik SRL, cât și față de autoritățile publice cu rol de control.

Numele persoanei desemnate, precum și mijloacele de raportare trebuie aduse la cunoștința fiecărui angajat, prin afișare pe pagina de internet a companiei și prin afișare la sediu, în sala de mese, într-un loc vizibil și accesibil.

a). Persoana desemnată se va asigura că, în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.

b). Persoana desemnată va lua măsurile necesare pentru protejarea confidențialității identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare, și pentru împiedicarea accesului la raportare al personalului neautorizat.

c). Persoana desemnată va transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.

d). Persoana desemnată va investiga raportarea și va decide acțiunile subsecvente necesare în vederea verificării și soluționării raportării.

e). Persoana desemnată va informa avertizorul în interes public cu privire la stadiul acţiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile de la data primirii raportării, precum şi, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluţii în desfăşurarea acţiunilor subsecvente, cu excepţia cazului în care informarea ar putea periclita desfăşurarea acestora.

f). Persoana desemnată poate solicita completarea raportării, cu acordarea unui termen de 15 zile. În caz de neîndeplinire a obligației de completare, persoana desemnată clasează raportarea.

Raportarea se clasează atunci când:

– nu conţine elementele prevăzute la art. 6 din Legea 361/2022, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligaţie să fie îndeplinită;

– raportarea este transmisă anonim şi nu conţine suficiente informaţii referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea şi soluţionarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligaţie să fie îndeplinită.

În cazul în care o persoană face mai multe raportări cu acelaşi obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare. Dacă după trimiterea acesteia se primeşte o nouă raportare cu acelaşi obiect, fără a prezenta informaţii suplimentare care să justifice o acţiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.

Persoana desemnată poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră şi nu necesită acţiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii.

Soluţia de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

g). Persoana desemnată are obligația de a informa conducerea REINERT Kunststofftechnik SRL și a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

h). Persoana desemnată are orice alte obligații prevăzute de reglementările în vigoare pentru implementarea prevederilor privind avertizarea în interes public.

i). Avertizările pot fi transmise prin orice mijloc de comunicare. În situația în care avertizorul alege o modalitate de sesizare transparentă, acesta își asumă eventuala deconspirare.

j). Persoana desemnată verifică posibilele neregularităţi/încălcări ale legii semnalate în avertizare și propune conducerii REINERT Kunststofftechnik SRL  măsurile legale ce se impun. În situația în care, verificarea celor sesizate excede atribuțiilor/competențelor Persoanei desemnate, verificarea va fi redirecționată structurilor/organelor competente.

REINERT Kunststofftechnik SRL încurajează raportarea oricăror încălcări ale legii și asigură protecția corespunzătoare a Avertizorului în interes public împotriva oricăror represalii sau discriminări.

Persoana desemnată să soluţioneze raportarea are obligaţia de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public şi nici informaţiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepţia situaţiei în care are consimţământul expres al acestuia. Prin excepţie identitatea avertizorului în interes public şi orice altă informaţie pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligaţie impusă de lege, cu respectarea condiţiilor şi a limitelor prevăzute de aceasta. În acest caz, avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identităţii şi a motivelor divulgării datelor confidenţiale în cauză. Obligaţia nu există în cazul în care informarea ar periclita investigaţiile sau procedurile judiciare.

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei proceduri, inclusiv schimbul sau transmiterea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente, se desfăşoară potrivit dispoziţiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 şi din Legea nr. 363/2018, precum și a dispoziţiilor din Regulamentul (UE) 2018/1.725.